Thời gian đăng ký nhập học LỚP 10 từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021 (tính theo thời gian nộp được ghi nhận lại của phần mềm).
Thứ tư, 7/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 110

Các văn bản về Quy chế dân chủ cơ sở

 • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

https://thukyluat.vn/vb/luat-ngan-sach-nha-nuoc-2015-44ca2.html

 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Luat-ke-toan-2015-298369.aspx

 • Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-2015-ND-CP-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx

 • Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-90-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-61-2017-TT-BTC-huong-dan-ve-cong-khai-ngan-sach-400076.aspx

 • Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Thong-tu-36-2017-TT-BGDDT-quy-che-cong-khai-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-368000.aspx

 • Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html

 • Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-71-2006-TT-BTC-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-tai-chinh-don-vi-su-nghiep-cong-lap-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-43-2006-ND-CP-13567.aspx

 • Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-61-2017-TT-BTC-cong-khai-ngan-sach-don-vi-du-toan-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-334648.aspx

 • Luật Giáo dục của Quốc Hội số 43/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/7/2020.   (mới năm 2020 )

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/8/7/5/Luat-43.signed-(1).pdf

 • Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-43-2006-nd-cp-quy-dinh-quyen-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-va-tai-chinh-2c31.html

 • Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-113-2007-TT-BTC-quyen-tu-chu-chiu-trach-nhiem-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-tai-chinh-don-vi-su-nghiep-cong-lap-sua-doi-71-2006-TT-BTC-55845.aspx

 • Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Thong-tu-16-2018-TT-BGDDT-quy-dinh-ve-tai-tro-cho-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-393562.aspx

 
Nguồn tin: Cô Lê Phương Thảo - Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88