Thứ năm, 27/11/2014, 0:0
Lượt đọc: 560

Phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020

“Quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục nhân cách, kỹ năng và phương pháp làm việc; nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên; phát triển năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm cho thế hệ trẻ có đủ khả năng và bản lĩnh thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới. Bồi dưỡng cho thanh thiếu niên lòng yêu nước nồng nàn, tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng mãnh liệt về xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. (Trích thông báo số 242-TB/TW, Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 - Khóa VIII).

88