Thời gian đăng ký nhập học LỚP 10 từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021 (tính theo thời gian nộp được ghi nhận lại của phần mềm).
Thứ năm, 27/11/2014, 0:0
Lượt đọc: 518

Phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020

“Quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục nhân cách, kỹ năng và phương pháp làm việc; nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên; phát triển năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm cho thế hệ trẻ có đủ khả năng và bản lĩnh thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới. Bồi dưỡng cho thanh thiếu niên lòng yêu nước nồng nàn, tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng mãnh liệt về xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. (Trích thông báo số 242-TB/TW, Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 - Khóa VIII).

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88