Thời gian đăng ký nhập học LỚP 10 từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021 (tính theo thời gian nộp được ghi nhận lại của phần mềm).
Thứ sáu, 11/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 375

Lịch Kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1, năm học 2019-2020

Dành cho cả 3 khối 10-11-12. Thời gian từ 14/10/2019 đến 18/10/2019.